Jaké aktivity podporuje Integrovaný regionální operační program (IROP) – 3. část

Dostáváme se ke třetímu pokračování podrobnějšího představování integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Postupně jsme se dostali ke třetí a čtvrté prioritní ose tohoto programu. V předchozích dvou článcích byla představena druhá a první prioritní osa.

Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí

3. prioritní osa má za cíl „zefektivnit výkon veřejné správy prostřednictvím tvorby a využití strategických dokumentů zaměřených na podporu územního rozvoje, podporovat komplexní přístupy k jeho řešení, zvýšit kvalitu, rychlost a transparentnost rozhodování o území“ , jak se píše v textu operačního programu. (IROP, str. 100)

Za ty peníze, které budou na tyto aktivity investovány (cca 800 mil. EUR), by se to mohlo alespoň trochu povést. Ovšem z minulého programového období, kde byla k dispozici obdobná opatření, moc velké zefektivnění veřejné správy nevidíme. Snad se všichni poučili a půjde nyní většina a nikoliv pouze hrstka projektů skutečně k věci.

Podpora je směrována prostřednictvím tří specifických cílů do rozvoje kulturního dědictví (národní kulturní památky, památky UNESCO, muzea, knihovny), do nových informačních a komunikačních technologií (330 mil. EUR) a na pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje.

Image by Pong at FreeDigitalPhotos.net

Image by Pong at FreeDigitalPhotos.net

Oprávněnými žadateli zde jsou obce a kraje, organizační složky státu, vlastníci památek, muzea a knihovny. V době publikování tohoto článku byly na tyto typy projektů aktuálně vyhlášené výzvy, ve kterých jsou uvedeny další podrobnosti.

Místní akční skupina (MAS)

4. prioritní osa je určena na podporu místních akčních skupin (MAS), neboli komunitně vedený místní rozvoj.  Mé oblíbené téma, kterému jsem se podrobně věnoval v některých svých odborných pracích.

K dispozici jsou dva specifické cíle, z toho jeden na zajištění vlastní administrativní a organizační činnosti MAS a druhý na realizaci vlastní strategie Leader. V tomto období se zavedla „hezká“ nová zkratka SCLLD (Community-Led Local Development Strategy).

Zjednodušeně řečeno zástupci místních aktérů se spojí dohromady a vytvoří strategický dokument, který bude odrážet potřeby konkrétního území o velikosti 10 až 100 tis. obyvatel. Více jak 50% rozhodovací moci v těchto organizacích (většinou zapsané spolky nebo obecně prospěšné společnosti) musí mít soukromý sektor (soukromé neziskovky a soukromé komerční firmy). Tím se MAS zásadně liší od mikroregionů, které sdružují pouze obce.

Mapa místních akčních skupin (MAS) v ČR. Převzato z webu NS MAS.

Mapa místních akčních skupin (MAS) v ČR. Převzato z webu NS MAS.

Komunitně vytvořené strategie následně MMR schválí a poskytne ze specifického cíle 4.1 prostředky na jejich naplňování. Tyto prostředky jsou prostřednictvím orgánů MAS, tj. lidí žijících a pracujících v daném území rozdělovány místním subjektům, které pak svou aktivitou přispívají k naplňování této strategie. Velmi dobrá myšlenka, která, když bude dobře fungovat, může v budoucnu nahradit většinu dotačních programů. Pokud tedy bude i nadále existovat přerozdělovací trend podpory potřebných aktivit.

I když tento způsob přerozdělování na místní úrovni je nejvíce transparentní (lidi se vzájemně znají a „přešlapem“ by se každý společensky znemožnil), samozřejmě na administrativu a požadovanou byrokracii se nemalé prostředky po cestě „ztrácí“. Konkrétně to je 85,6 mil. EUR, tedy přes 2 mld. Kč, které jsou v rámci specifického cíle 4.2 určeny na vlastní chod MAS v ČR. Je ovšem dlužno říci, že kromě přerozdělování peněz dobře fungující MAS realizují i řadu dalších záslužných aktivit v dané lokalitě. Vzdělávání, osvěta, podpora místních produktů apod.

Tím končíme představování jednoho z deseti národních operačních programů. Karty jsou rozdány a je teď na jednotlivých subjektech v ČR a na orgánech implementační struktury jak s nimi dokážeme hrát. Zda těch 4,6 mld. EUR, tj. 124 mld. Kč z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) vyletí oknem, nebo nějak znatelně pomohou rozvoji našeho území.

Uvítám vaše názory, připomínky, podněty dle pod článkem. Chtěli byste, abych obdobným způsobem představil i další operační programy?

4113 zobrazení celkem 3 zobrazení dnes

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *