Integrovaný regionální operační program 2014-2020

Integrovaný regionální operační program (IROP) – Aktuální výzvy

V současné době jsou vyhlášeny 24 výzvy v IROP. Sedm výzev bude ukončeno na konci března, ostatní ovšem poběží dál. V tomto článku lehce nastíním, na jaké projekty je aktuálně možné v IROP o dotace žádat.

Jednotlivé výzvy si můžete pročíst na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj. Pokusím se výzvy ale představit trochu přehledněji, a to dle skupin oprávněných žadatelů.

Integrovaný regionální operační program 2014-2020

Integrovaný regionální operační program 2014-2020

Dotace pro obce a kraje

Ve většině vyhlášených výzev jsou oprávněnými žadateli obce, kraje a jimi zřízené organizace. Nejbližší uzávěrka, tj. 31. 3. 2016, je pro projekty vytvářející zázemí pro registrované sociální služby pro osoby se zdravotním postižením. Smyslem této výzvy č. 7 je vytvořit takovou infrastrukturu, aby zdravotně postižení nemuseli v tak velké míře využívat pobytová zařízení a mohli setrvávat a co nejběžněji „fungovat“ ve svém přirozeném prostředí. Okruh možných žadatelů zde je velmi široký a zahrnuje i neziskové organizace a církve. K dispozici jsou 2 mld. Kč, a pro obce, kraje a jimi zřizované organizace činí dotace až 90 %!

Na konci března končí také výzva č. 13 na revitalizaci památek. Omezení je takové, že se musí jednat o památky zařazené na seznamu UNESCO nebo národní kulturní památky. Žádat mohou vlastníci těchto památek, respektive subjekty s právem hospodaření v těchto objektech. Půjde tedy hlavně o Národní památkový ústav a určitá města.

Do 22. 4. 2016 je možné podávat projekty na výstavbu zařízení pro děti předškolního věku. Zařízení pro děti do 3 let (tedy jesle), mateřské školy, ale i pro tzv. dětské skupiny. Škála možných žadatelů je velmi široká a kromě subjektů spjatých s obcemi a kraji se mohou o dotaci ucházet např. i neziskové organizace a církve. Velikost projektu musí být v rozmezí 0,75 až 60 mil. Kč a k dispozici je celkem přes 1 mld. Kč. Pro kraje, obce a jejich organizační složky činí dotace až 90 % z celkových způsobilých nákladů.

Dalších více než 1,5 mld. Kč je určeno na podobné projekty, které se ovšem nacházejí v sociálně vyloučených lokalitách, a to v rámci výzvy č. 15, která má stejné datum uzávěrky. Šanci na získání dotace v této výzvě vidím téměř 100 %.

29. 4. 2016 bude ukončen příjem žádostí ve výzvě č. 18 na dotace na zlepšení bezpečnosti dopravy, včetně cyklodopravy. Může se jednat o výstavbu chodníků, bezbariérových komunikací, budování podchodů a lávek, cyklostezek a cyklotras. Důležité je, že se musí jednat o komunikace využívané k cestě za prací nebo službami. Nikoliv tedy např. turistické cyklostezky. Kraje a obce mohou získat pěkných 90 % z projektů o velikosti 2 až 30 mil. Kč. K dispozici je přes půl miliardy Kč.

Na podání dalších projektů je ještě relativně čas, a jestli jste ještě nezačali, tak není nic ztraceno. Na rozdíl od předchozích výzev, kam už asi žádost o dotaci připravit nestihnete, pokud již nemáte téměř vše hotovo. Je ale možné očekávat, že obdobné výzvy budou vyhlášeny i v příštím roce.

IROP podporuje také nákup autobusů na CNG a LNG pohon

IROP podporuje také nákup autobusů na CNG a LNG pohon

Do 29. 7. 2016 mohou kraje a obce zajišťující hromadnou dopravu žádat z výzvy č. 20 na pořízení nízkoemisních vozidel využívajících jako palivo CNG nebo LNG. K dispozici je až 1,2 mld. Kč.

Do 30. 6. 2016 mohou kraje a obce podávat projekty do výzvy č. 22 na projekty související s telematikou pro veřejnou podporu. Zde budou žádat asi především větší města provozující městskou hromadnou dopravu.

Na výstavbu, rekonstrukci a modernizaci přestupních terminálů mohou žádat kraje a obce (opět se bude jednat nejspíše o větší města) o dotaci ve výši 5 až 50 mil. Kč v rámci výzvy č. 24 do 2. 9. 2016.

Dále jsou již vyhlášené výzvy, kde je deadline pro podání žádosti až v roce 2017. To ovšem neznamená, že musíte s podáním čekat až na příští rok. Je také dobré vědět, že většinu těchto výzev může MMR ukončit i dříve, než je deadline, s oznámením alespoň 20 dní před ukončením příjmu žádosti. To je další důvod, proč s přípravou žádosti neotálet.

Jedná se např. o výzvu č. 4 k zajištění úplného elektronického podání. Velmi zajímavá ICT zakázka. Výzva bude otevřená nejpozději do 30. 6. 2017.

Do 31. 3. 2017 je možné podávat projekty na rekonstrukci a modernizaci silnic II. a III. třídy, kde mohou v rámci výzvy č. 1 o dotace žádat pouze kraje. Ve stejném termínu skončí výzva na dotace na tvorbu územních a regulačních plánů a územních studií v rámci výzvy č. 2, č. 3 a č. 9, kde mohou žádat pouze obce s rozšířenou působností.

Obce, které zřizují jednotky požární ochrany, mohou žádat také z výzvy č. 19 na pořízení techniky pro integrovaný záchranný systém. Ale výčet možných žadatelů je zde mnohem širší. Finální termín pro podání žádostí je 20. 12. 2017.

Dotace pro neziskové organizace

Do této kategorie spadají i církve a církevní organizace.

K dispozici je již zmíněná výzva č. 7 s tím, že neziskové organizace, církve a církevní organizace mohou získat dotaci až 95 % z celkových způsobilých nákladů! Ovšem uzávěrka je již 31. 3. 2016!

IROP poskytuje dotace i na budování školek

IROP poskytuje dotace i na budování školek

Dále mají neziskové organizace a církve možnost čerpat na budování zařízení pro děti předškolního věku v rámci též zmíněné výzvy č. 18. V rámci projektu je možné pořídit a vybavit budovy, učebny, pořídit kompenzační pomůcky atd. Minimální výše projektu je 750 tis. Kč. Dotace může činit až 95 % nákladů a konečný příjem žádostí je 22. 4. 2016.

Pokud jste z neziskové organizace, která působí v sociálně vyloučené lokalitě, tak budete žádat o peníze na tyto aktivity ve výzvě č. 15, která má datum uzávěrky také 22. 4. 2016.

Dotace pro ostatní typy žadatelů

Státní a krajská muzea mohou žádat o dotace v rámci výzvy č. 21 na zlepšení prezentace a ochrany sbírkových fondů jako i rekonstrukci objektů, a to do 31. 7. 2016.

Vlastníci bytových domů o minimálně čtyřech bytových jednotkách (včetně sdružení vlastníků) mohou do 30. 11. 2016 žádat na projekty energeticky úsporných opatření v jejich domech. Klasické zateplení objektů, výměna zdroje tepla jak pro ohřev teplé vody, tak pro vytápění objektu, instalace zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn a dokonce je podporována i instalace solárních kolektorů a fotovoltaických systémů. Podrobnosti najdete ve výzvě č. 16.

Pro organizační složky státu (Ministerstvo vnitra, Národní archiv, Úřad vlády ČR, Kancelář Poslanecké sněmovny, Kancelář Senátu) je určena výzva č. 17 s deadlinem 31. 12. 2016. Téměř 700 mil. Kč je vyčleněno na ICT zakázky těchto institucí, přičemž alokace může být vyčerpána klidně pouze dvěma projekty. Ani bych se nedivil, kdyby již v tuto chvíli bylo známé, kdo a co bude za tyto peníze realizovat. Po zkušenostech z minulých ICT kauz ale můžeme doufat, že vše bude regulérně vysoutěženo a bude vytvořen skutečně potřebný a užitečný systém, který přispěje ke zefektivnění státní správy.

Vybrané nemocnice mohou prostřednictvím výzvy č. 5 financovat pořízení specializovaného přístrojového vybavení a technologií. Žádosti je možné podávat až do 1. 12. 2017, pokud se MMR nerozhodne příjem žádostí ukončit dříve.

IROP nabízí miliardy na ICT zakázky

IROP nabízí miliardy na ICT zakázky

Na ICT je určena také výzva č. 23, ze které mohou žádat ostatní složky státu na téměř jakýkoliv informační systém. Dalších 1,5 mld. Kč, které pomohou k rozvoji tuzemských gigantů na poli ICT. U těchto ICT zakázek je zajímavé, že mohou žádat i ústřední orgány sídlící v Praze. Týká se to i výzvy č. 17. Konečný termín pro podání žádostí je 31. 12. 2017.

Knihovny mohou žádat na zvýšení ochrany knihovních fondů, konzervování-restauraci, zvýšení bezpečnosti, digitalizaci a další podobné aktivity maximálně 123 282 000,- Kč na jeden projekt (minimální hranice celkových způsobilých výdajů projektu je 3 mil. Kč) a to z výzvy č. 25. K dispozici je přes 1 mld. Kč. Konečný deadline pro podávání žádostí je stanoven na 31. 12. 2017.

Pro místní akční skupiny je určena výzva č. 6, kde je 1,9 mld. Kč s 5 % mírou spolufinancování určeno na jejich podpůrnou činnost. Max. 25,5 mil. Kč na jednu MAS a jako jedna z mála výzev IROP tato umožňuje proplácení mzdové náklady zaměstnanců MAS. I když je konečný příjem žádostí stanoven na 30. 6. 2018 většina MAS své žádosti podá jistě co nejdříve, aby již mohly peníze využívat.

Tyto dotace jsou určeny „jen“ pro regiony v ČR

A pro jistotu upozorňuji, že všechny tyto projekty mohou být realizovány kdekoliv v ČR kromě hlavního města Prahy. Až na projekty z oblasti ICT, které mohou být částečně realizovány též v Praze!

Tak co, zaujala vás nějaká výzva a jdete do toho? Jestli ano, doporučuji nejen prostudovat detaily výzvy a odpovídajících specifických podmínek pro žadatele, ale také navštívit nějaký ze seminářů pořádaných k aktuální výzvě Ministerstvem pro místní rozvoj nebo zprostředkujícím subjektem. Účast na těchto školeních je zdarma, ale zpravidla bývá kapacita velmi rychle zaplněna.

A pokud se chcete trochu důkladněji na přípravu žádosti připravit, doporučuji kurz „Jak na dotace z ESI fondů“.

Své postřehy, nadšená i podivená zvolání můžete vyjádřit dole pod článkem. 😉

5939 zobrazení celkem 3 zobrazení dnes

One Comment

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *