Jaké aktivity podporuje Integrovaný regionální operační program (IROP) – 2. část

Tento článek navazuje na předchozí příspěvek a pokračuje v představení Integrovaného regionálního operačního programu. Nyní si představíme druhou prioritní osu.

Druhá prioritní osa IROP je zaměřena na zlepšení životních podmínek lidí v regionech. Jelikož se však jedná o investiční program, který čerpá prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), jsou prostředky z IROP poskytovány zejména na investice.

Prioritní osa 2 se dělí na pět dílčích tematických oblastí a při podávání žádosti o dotaci je nezbytně nutné správně se „trefit“ do odpovídající „škatulky“.

Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

Na projekty směrované do této sociální oblasti (specifický cíl 2.1) je vyčleněno z EFRR 337,8 mil. EUR.

Ilustrační foto. Zdroj: https://flic.kr/p/5CN3Lh

Ilustrační foto. Zdroj: https://flic.kr/p/5CN3Lh

Jedná se o projekty typu:

  • Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce.
  • Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby.
  • Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce.
  • Sociální bydlení.

Kromě krajských a obecních institucí zde mohou o dotace žádat též neziskové organizace a církve a církevní organizace. Je však nutné, aby měl každý projekt přímou vazbu na poskytování sociálních služeb, tj. žadatelem by měl být registrovaný poskytovatel sociálních služeb.

Pokud by tak obec chtěla z tohoto programu financovat výstavbu kulturního domu v obci, bude mít smůlu. Na výstavbu komunitního centra, které bude sloužit obyvatelům sociálně vyloučené lokality, však bude šance dotaci získat.

Stejně tak projekty církví usilujících o preventivní práci v běžné populaci – výstavba kontaktních a komunitních center s nabídkou volnočasových aktivit – nebudou mít velkou šanci v tomto programu dotaci získat. Vzpomeňte si na cíl ze strategie Evropa 2020: „minimálně o 20 milionů méně lidí zasažených nebo ohrožených chudobou a sociálním vyloučením. Už je omezení v podporovaných aktivitách IROP pochopitelnější? Kdo nejste se strategií Evropa 2020 obeznámen, doporučuji můj dřívější článek na toto téma.

Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

Podpora sociálního podnikání je další fenomén, který se v posledních letech do ČR valí. Byly to MAS, jejichž rozvoj MZe na začátku minulého programového období mohutně podporovalo, aby se pak ukázalo, že má finance na činnost pouze malého zlomku z nich. V tomto programovém období se snad podaří MAS zastabilizovat, ale doufejme, že podobné rozčarování nenastane se sociálními podniky.

Nyní mohutná podpora jejich vzniku, která může během dvou let vést ke krachu mnohých neživotaschopných podniků a propouštění lidí, kteří získali velkou naději zajímavé práce. V lidských srdcích životem hodně zkušených osob z cílových skupin mohou takovéto výkyvy způsobit obrovské nevratné škody! V IROP, spec. cíl 2.2, je vyčleněno 25,5 mil. EUR na investice do infrastruktury sociálních podniků. Tj. do výstavby a rekonstrukce budov, jakož i investiční vybavení sociálních podniků. Komplementárním programem k tomuto specifickému cíli IROP je OP Zaměstnanost 2.1.2, ze kterého je možné financovat mzdy osob z podporovaných cílových skupin zaměstnaných v těchto sociálních podnicích.

Zajímavé je, že o tuto podporu mohou žádat i s.r.o. a další typy podnikatelských subjektů splňujících podmínku malého a středního podniku, a také OSVČ.

Ilustrační foto. Zdroj: https://flic.kr/p/9oz47x

Ilustrační foto. Zdroj: https://flic.kr/p/9oz47x

Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví

Tato oblast se zaměřuje na rozvoj zdravotnické infrastruktury, a to zejména v oblasti specializované a návazné péče. Financovány budou také projekty na podporu deinstitucionalizace psychiatrické péče. Celkem je na tyto projekty ze spec. cíle 2.3 určeno v IROP 283,5 mil. EUR. Žádat mohou subjekty, které uvedenou péči poskytují, ať už jsou zřizovány kraji nebo obcemi či soukromými subjekty. Žádat o dotaci mohou i církve.

Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Tato oblast je určena na investiční rozvoj regionálního školství. A to od předškolního vzdělávání, přes základní, střední a vyšší odborné školy, až po celoživotní vzdělávání. Na tyto projekty je ve specifickém cíli 2.4 vyčleněno 472,5 mil. EUR.

Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

Nejvíce prostředků z prioritní osy 2 IROP je určeno na zateplování budov a dalších opatření na snížení energetické spotřeby (úspornější vytápění a příprava teplé vody, přechod na šetrnější zdroje energie).  K dispozici je celkem 622,7 mil. EUR.

Je třeba zmínit, že se jedná o něco jiného, než tzv. „kotlíkové dotace“. Ty poskytují kraje prostřednictvím OPŽP, což je úplně jiná kategorie.

Z tohoto specifického cíle 2.5 IROP mohou o dotace žádat pouze vlastníci bytových domů, včetně společenství vlastníků, se čtyřmi a více byty. Pro majitele takových budov se jistě bude jednat o atraktivní program. Proč EU soukromé vlastníky takto dotuje, bude opět pochopitelnější při pohledu na cíle strategie Europa 2020: „20% nárůst úspor energie“.

Představení prioritní osy tři bude v dalším článku. Pokud nechcete čekat, zapište se do kurzu „Jak na dotace z ESI fondů“, kde máte Integrovaný regionální program představen ještě podrobněji a najdete tam detailní informace i o dalších operačních programech.

Opět uvítám vaše doplnění, připomínky, postřehy. K dispozici vám je prostor dole pod článkem.

5001 zobrazení celkem 3 zobrazení dnes

2 Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *