Strukturální fondy a regionální politika EU

Jelikož zastávám názor, že detailu lépe porozumíme, pokud máme alespoň hrubou představu o celku, přináším zde článek velmi stručně představující regionální politiku EU. Ta je v programovém období 2014–2020 naplňována prostřednictvím strukturálních a investičních fondů.

Z čeho vychází regionální politika EU?

Evropská komise

Evropská komise

Základní strategický dokument, od kterého se vše odvíjí, je strategie Evropa 2020. Ta definuje následující hlavní cíle, kterých má být do roku 2020 v EU dosaženo:

 • zaměstnáno 75 % lidí ve věku 20–64 let,
 • investovat 3 % HDP EU do výzkumu a vývoje,
 • snížení emisí skleníkových plynů v EU o 20 % oproti úrovni z roku 1990,
 • získávání 20 % energie z obnovitelných zdrojů,
 • 20% nárůst úspory energie,
 • snížit počet studentů, kteří nedokončí vzdělání, o 10 %,
 • minimálně o 20 milionů méně lidí zasažených nebo ohrožených chudobou a sociálním vyloučením.

Znalost těchto cílů vám okamžitě pomůže pochopit, jaké aktivity jsou podporovány z jednotlivých národních programů.

Na dosažení těchto cílů byla vyčleněna cca třetina ze sedmiletého rozpočtu EU, konkrétně 351,8 mld. EUR. Tyto peníze protékají právě přes strukturální fondy, které jsou známé i z minulých programových období: Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), Evropský sociální fond (ESF) a Fond soudržnosti (FS). Zemědělská a rybářská politika byla v minulých obdobích financována odděleně, ovšem v rámci zefektivnění řízení regionální politiky EU byly v tomto období tyto fondy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) a Evropský námořní a rybářský fond (ENRF) zahrnuty pod hlavičku evropských strukturální a investičních fondů.

Na úrovni Evropské komise má regionální politiku na starosti DG Regio, se kterým však tuzemští koncoví příjemci prakticky nepřijdou do styku. Snad jen v případě stížnosti na tuzemské řídící orgány, když už ani odvolání k MMR nepomůže.

Evropské strukturální a investiční fondy a národní operační programy

Jaký mají vztah evropské strukturální a investiční fondy k tuzemským operačním programům?

Vazba ESIF na národní operační programy

Vazba ESIF na národní OP

Z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) jsou v ČR prostředky rozdělování prostřednictvím OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), OP Životní prostředí (OP ŽP), OP Doprava (OP D), Integrovaný regionální operační program (IROP) a OP Praha – pól růstu ČR (OP PPR).

Když si uvědomíme, že EFRR je investičním fondem, jehož cílem je posílení ekonomické a sociální soudržnosti v EU, a to vyrovnáváním rozdílů mezi jejími regiony, opět nám bude pochopitelnější, jaké druhy aktivit jsou z OP využívajících tohoto fondu podporovány. Jedná se o projekty do infrastruktury v dané tematické oblasti. Prioritami jsou:

 • inovace a výzkum,
 • digitální agenda,
 • podpora malým a středním podnikům (MSP),
 • nízkouhlíkové hospodářství.

Z Evropského sociálního fondu (ESF) využívá prostředky OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), OP Zaměstnanost (OP Z) a OP Praha – půl růstu ČR (OP PPR).

ESF je hlavním nástrojem EU na podporu pracovních míst, na pomoc lidem získat lepší zaměstnání a zajištění spravedlivějších pracovních příležitostí pro všechny občany EU. To opět jasně naznačuje, na jaké projekty budou prostředky z programů využívajících ESF směrovány. Prioritami jsou:

 • adaptibilita pracovníků,
 • zlepšování přístupu k zaměstnanosti (zejména pomoc mladým lidem v přechodu ze školy do zaměstnání, posílení pracovních vyhlídek osob s nízkou kvalifikací),
 • odborné vzdělávání a celoživotní učení,
 • pomoc lidem ze znevýhodněných skupin při získávání práce.

Z Fondu soudržnosti (FS) přerozděluje prostředky OP Životní prostředí (OP ŽP), OP Doprava (OP D) a OP Technická pomoc (OP TP).

Cílem FS je eliminovat hospodářskou a sociální nerovnost a podporovat udržitelný rozvoj v členských státech EU, jejichž hrubý národní důchod (HND) na obyvatele je nižší než 90 % průměru EU. V tomto období toto kritérium Česká republika splňuje.

Jedná se o podporu na transevropské dopravní sítě, které pomáhají k propojení Evropy a o podporu projektů v oblasti energetiky a dopravy, které jasně prospívají životnímu prostředí (úspory energie, využívání obnovitelných zdrojů apod.

Národní operační programy

Národní operační programy

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) využívá Program rozvoje venkova (PRV).

EZFRV  je určen na podporu venkova a jeho strategické cíle jsou:

 • zvyšovat konkurenceschopnost zemědělství,
 • zajišťovat udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a opatření v oblasti klimatu a
 • dosáhnout vyváženého územního rozvoje venkovských hospodářství a komunit, včetně vytváření a zachování pracovních míst.

To nám opět naznačuje, k čemu musí podané projekty směrovat, aby měly maximální šanci na schválení.

Z Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF) jsou v ČR rozdělovány prostředky prostřednictvím OP Rybářství (OP R).

I když Česká republika nemá moře, může čerpat prostředky také z tohoto fondu a i v minulosti čerpala. Jedná se zejména o projekty na pomoc rybářům při přechodu na udržitelný rybolov.

Závěr

Věřím, že vám tento článek trochu pomohl zorientovat se v problematice evropských strukturálních a investičních fondů a máte alespoň hrubou představu, jak národní tuzemské programy zapadají do celkové regionální politiky EU. Projekty, ze kterých jasně vyplývá, že přispívají k naplnění výše uvedených evropských strategických cílů jsou ty, které mají největší šanci na schválení!

Pokud by vás některý z fondů zajímal podrobněji, využijte hypertextových linků v článku, kde odkazuji přímo na odpovídající zdrojové stránky Evropské komise a Ministerstva pro místní rozvoj s podrobnějšími informacemi. Pokud uvažujete o čerpání dotací z těchto fondů, přečtěte si jak dále postupovat.

Zajímá-li vás regionální politika EU detailněji, podívejte se na stručnou analýzu Teritoální agendy EU 2020.

Uvítám vaše podněty, doplnění, názory a připomínky! Nebojte se rozproudit diskusi dole pod článkem.

9860 zobrazení celkem 6 zobrazení dnes

2 Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *