Strategické plánování obce – jak na to?

V České republice bylo k 1. 1. 2015 dle údajů ČZÚ 6 253 obcí. Přitom 5 566 z těchto obcí, tj. 89 %, má méně než 2000 obyvatel. Každá učebnice strategického managementu uvádí jako jednu ze základních podmínek strategického plánu nutnost existence odpovědného nositele plánu. Jelikož v našem ústavním zřízení jsou obce samostatné celky (viz článek 99 a odstavce 1 a 4 článku 101 zák. č. 1/1993 Ústavy České republiky v aktuálním znění), máme zde přes šest tisíc nositelů jednotlivých strategických plánů, z toho 5,5 tisíců, které nedisponují nijak rozsáhlým administrativním aparátem. V tomto článku se zamýšlím nad tím, jak v takovéto situaci uplatňovat strategické plánování obcí.

Počátek strategického plánování obcí

Image by cjansuebsri at FreeDigitalPhotos.net

Image by cjansuebsri at FreeDigitalPhotos.net

Byť můžeme mít na EU velmi rozdílné názory, jedna věc se jí nedá upřít. Vstup ČR do EU výrazně přispěl k rozvoji strategického plánování a projektového řízení. Ještě v devadesátých letech 20. století bylo zcela běžné, že veřejné zdroje na financování jednotlivých akcí získávaly obce na základě osobních znalostí s odpovědnými politiky (případně zprostředkovaně přes různé lobbisty, ne zřídka spjaté s minulým režimem) a šlo pouze o to, jak se podařilo toho, kdo o financích rozhodoval, „přesvědčit“, aby na danou akci nějaký peníz pustil. Mnozí si jistě pamatují pověstné „porcování medvěda“ v Poslanecké sněmovně. Obdobné „porcování“ se ovšem každoročně dělo, již bez zraku médií, na úrovni rozpočtů jednotlivých ministerstev.

To, že v rámci předvstupních programů bylo najednou nutné předkládat „nějaké projekty“, které musely deklarovat, proč je nutné danou investici realizovat, byla pro většinu starostů velká novinka. Pro ty, kteří již měli „prošlapané cestičky“, to byla velká a zbytečná administrativní komplikace.

Současná praxe?

V současné době, kdy máme za sebou již dvě programové období EU a jsme naplno v průběhu třetího, již přípravu projektů na jednotlivé akce snad každý starosta považuje za samozřejmost a nijak se nad touto povinností nepozastavuje. Analýza potřebnosti, studie proveditelnosti, SWOT a komunitní plánování jsou pojmy, se kterými se asi každý představitel obce již setkal. Nicméně pro mnoho volených zástupců samosprávy a i pro řadu občanů se stále jedná jen o prázdné pojmy a zbytečné administrativní zatížení, které pouze zpomaluje a prodražuje rozvoj obce. Mnohdy pak strategický plán zpracovaný na klíč nějakou agenturou za stovky tisíc Kč skončí v šuplíku, v lepším případě jako příloha žádosti o „nějakou“ dotaci.

Budoucnost strategického řízení obcí

V současném programovém období 2014–2020 jsou k dispozici další zdroje na strategické plány obcí, a to nejen v rámci ITI, IPRÚ a CLLD, o kterých jsem psal v minulém článku, ale i v rámci samostatných projektů pro města a mikroregiony. Cílem těchto programů není „vyhodit“ další desítky miliónů Kč oknem, ale skutečně přispět k odpovědnému a dlouhodobě udržitelnému rozvoji regionů v ČR.

Pokud patříte mezi zodpovědného starostu/starostku nebo člena/členku zastupitelstva obce, určitě byste se měli zajímat o to jak strategický plán pro svou obec vytvořit. V současné době nejsme v situaci, že nevíme jak na to. Byla zpracována již celá řada metodických pomůcek a vodítek jak veřejné strategické dokumenty vytvářet. Ze všech si dovolím uvést např. Metodiku přípravy veřejných strategií zpracovanou v gesci ministerstva financí nebo publikaci Strategické plánování a řízení pro města, obce a regiony zpracovanou Národní sítí zdravých měst. Jistě není náhoda, že tvorba obou těchto metodik byla podpořena z evropských fondů a odvážím si tvrdit, že bez evropských dotací by takto komplexní metodiky nevznikly.

Proces tvorby veřejných strategií dle MF. Zdroj: Ministerstvo financí 2012.

Proces tvorby veřejných strategií dle MF. Zdroj: Ministerstvo financí 2012.

Na druhou stranu není mnoho starostů z obcí pod 2 tis. obyvatel, kteří by měli kapacitu a ochotu tyto několika set stránkové dokumenty studovat, natož se podle nich řídit. Existují sice i skromnější dílka, např. metodika CPKP nebo metodiky pro tvorby strategií Leader, ale bez znalosti širšího pohledu a celé škály metodik nemusí vést upřímné dodržování několika základních kroků k žádoucímu výsledku.

I přesto je ovšem v současné době problém spíše v rovině „proč do toho jít“ a „mám na to čas“? Než, že bychom nevěděli „jak na to“.

Žalostné je, že především starostové menších obcí, v těch nejmenších obcích neuvolnění, nemají zpravidla čas na více než řešit operativní záležitosti spojené s běžným chodem obce. Kromě „starostování“ totiž musí také plnit povinnosti ve svém zaměstnání, které je živí, a řešení všeho nad rámec běžného chodu obce, je pro ně „luxus“. A to i při sebelepší snaze a nasazení těchto osob pro svou obec. Pro rozvoj regionů je ovšem tento stav nevyhovující.

Jak ulevit starostům menších obcí?

Snížení počtu obcí,a tím zvýšení profesionalizace agendy, není pro ČR cesta. Relativně vysoký počet malých obcí má v ČR svou historii a není politická vůle tento stav změnit. Je tak potřeba s tímto stavem pracovat jako s faktem a tomu přizpůsobit vše ostatní. Např. sejmout z malých obcí některé povinnosti, které nyní mají a více posílit (zejména finančně) obce třetího typu – obce s rozšířenou působností. Ty by pak mohly poměrně efektivně vykonávat řadu agend, které nyní leží i na těch nejmenších obcích, a to bez ztráty suverenity a samostatnosti těchto obcí. Tento proces již pozvolně samovolně probíhá a možná by jej šlo pouze urychlit.

Vývoj počtu obcí v ČR. Zdroj: Skála 2011.

Vývoj počtu obcí v ČR. Zdroj: Skála 2011.

Pro méně zasvěcené níže uvádím přehled legislativních předpisů, kterými se musí i ta nejmenší obec řídit a se kterými by měl být každý starosta, i ten neuvolněný, seznámen. Dokážete si představit, že by někdo byl schopen všechny tyto zákony znalostně uchopit? Připomínám, že u malých obcí je starostou právník ojediněle a ani vysokoškolské vzdělání u těchto starostů není pravidlem. Ovšem, který akademik by byl schopen všechny tyto legislativní předpisy a jejich „záludnosti“ pochopit? 😉

Z těchto předpisů vyplývá řada „drobných“ povinností a další pak ukládají jednotlivá ministerstva, což vede personálně podhodnocené obecní úřady k zahlcení administrativními činnostmi a není už kapacita na „nadstavbu“ – strategické plánování.

Východisko

Jak tedy z toho ven? Hlavní břemeno leží na ministerstvu vnitra, která má fungování veřejné správy v gesci a může ve spolupráci se starosty obcí respektive existujícími asociacemi zajistit nezbytné legislativní změny, aby se starostům malých obcí ulevilo.

Další pomoc mohou zajistit místní akční skupiny, jejichž financování je pro toto programové období zajištěno a mají tak personální a finanční kapacity k tomu, aby venkovským obcím se strategickým plánováním pomohli.

Je však nutné ošetřit, aby vytvořené strategické plány nebyly jen „cárem papíru“, který skončí někde v šuplíku, ale aby se jednalo o skutečně hodnověrné strategie vycházející z reálných potřeb a možností té které obce. Povinnost zajištění určitého odborného garanta při vytváření strategie by mohlo být zárukou, aby byly vytvářeny skutečně smysluplné dokumenty. Když je možné vyžadovat garanta u takových témat jako je rovnost šancí, o to více vidím smysl vyžadovat přítomnost odborného garanta u tvorby strategických dokumentů u tisíců obcí v ČR, ke kterým v následujících letech bude docházet.

Máte na věc stejný či jiný názor? Uvítám vaše připomínky v komentáři pod článkem!

Přehled legislativních předpisů, kterými se musí starostové obcí řídit:

 • Zákon č. 191/50 Sb. směnečný a šekový
 • Zákon č.174/68 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
 • Zákon číslo 140/1961 Sb. trestní zákon
 • Zákon číslo 141/1961 Sb. trestní řád
 • Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině
 • Občanský soudní řád 99/63 Sb
 • Zákon č.40/1964 Sb., Občanský zákoník
 • Zákon č. 20/66 Sb. o péči o zdraví lidu
 • Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně
 • Zákon č. 20/87 Sb. o státní památkové péči.
 • Zákon č. 44/88 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
 • Zákon č. 62/88 Sb o geologických pracích
 • Zákon č. 114/88 Sb. o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení
 • Zákon č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím
 • Zákon č. 116/90 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor
 • Zákon č.451/91 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, ČR a SR (Lustrační zákon)
 • Zákon č. 200/90 Sb. o přestupcích
 • Zákon č. 202/90 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách
 • Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • Zákon č. 229/91 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
 • Zákon č.2/91 Sb. o kolektivním vyjednávání
 • Zákon č. 265/91 Sb. o působnosti orgánů ČR v oblasti cen
 • Zákon č. 283/91 Sb. o Policii ČR
 • Zákon č. 455/91 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
 • Zákon č. 468/1991 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání
 • Zákon č. 490/91 Sb. o způsobu provádění referenda
 • Obchodní zákoník č. 513/91 Sb.
 • Zákon č. 553/91 Sb. o obecní policii
 • Zákon o účetnictví 563/91 Sb.
 • Zákon č. 582/91 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
 • Zákon o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/91 Sb., o Pozemkovém fondu ČR, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/92 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů č.95/99 Sb
 • Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí
 • Zákon č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny
 • Zákon č. 160/92 Sb. o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních
 • Zákon o Státním fondu kultury ČR 239/92 Sb.
 • Zákon č. 241/92 Sb. o Státním fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie
 • Zákon č. 246/92 Sb. na ochranu zvířat proti týrání
 • Zákon č. 265/92 Sb. o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
 • Zákon č. 334/92 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu
 • Zákon o správě daní a poplatků 337/92 Sb.
 • Zákon č. 338/92 Sb. o dani z nemovitostí
 • Zákon č. 344/92 Sb. o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon)
 • Zákon č. 555/92 Sb. o Vězeňské službě a Justiční stráži ČR
 • Zákon č. 634/92 Sb. o ochraně spotřebitele
 • Usnesení 2/93 Sb. o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku ČR
 • Zákon č. 40/93 Sb. o nabývání a pozbývání státního občanství ČR
 • Zákon č. 182/93 Sb. o Ústavním soudu
 • Zákon č. 273/93 Sb. o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů
 • Vyhláška č. 13/94 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu
 • Zákon č. 40/1994 Sb. o regulaci reklamy
 • Zákon č. 72/94 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů)
 • Zákon č. 111/94 Sb. o silniční dopravě
 • Zákon č. 153/94 Sb. o zpravodajských službách ČR
 • Zákon o dráhách 266/94 Sb
 • Zákon č. 37/95 Sb. o neperiodických publikacích
 • Zákon č. 89/95 Sb. o státní statistické službě
 • Zákon č. 248/95 Sb. o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů
 • Zákon č. 289/95 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
 • Zákon č. 13/97 Sb. o pozemních komunikacích
 • Zákon č. 18/97 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů
 • Zákon č. 48/97 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
 • Zákon č. 49/97 Sb. o civilním letectví
 • Zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) 151/97 Sb.
 • Zákon č. 227/97 Sb. o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech)
 • Zákon č. 82/98 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
 • Ústavní zákon č. 110/98 Sb. o bezpečnosti ČR, čl. 3
 • Zákon č. 123/98 Sb. o právu na informace o životním prostředí
 • Zákon č. 95/99 Sb. o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby
 • Zákon č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 166/99 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)
 • Zákon č. 219/99 Sb. o ozbrojených silách ČR,
 • Zákon č. 222/99 Sb. o zajišťování obrany ČR
 • Zákon č. 306/99 Sb. o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením
 • Zákon č. 309/99 Sb. o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv
 • Zákon č. 359/99 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí
 • Zákon č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách
 • Zákon č. 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon)
 • Zákon č. 72/2000 Sb. o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách)
 • Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
 • Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
 • Zákon číslo 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení)
 • Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
 • Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), §12, odst.1, písm.a) a b)
 • Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), §12, odst.1, písm.c)
 • Zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
 • Zákon č. 241/2000 Sb. o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů
 • Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
 • Zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
 • Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
 • Zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
 • Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií
 • Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
 • Zákon o podpoře sportu 115/2001 Sb
 • Zákon č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách)
 • Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech
 • Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
 • Zákon č. č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
 • Zákon č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)
 • Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 274/2001 Sb
 • Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) 320/2001 Sb.
 • Zákon o myslivosti 449/2001 Sb.
 • Zákon č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)
 • Zákon č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)
 • Zákon č. 12/2002 Sb. o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou
 • Zákon č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)
 • Zákon č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)
 • Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)
 • Zákon č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
 • Soudní řád správní 150/2002 Sb.
 • Zákon č. 201/2002 Sb. o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
 • Zákon č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 162/2003 Sb. o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách),
 • Zákon č. 279/2003 Sb. o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 22/2004 Sb. o místním referendu a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě)
 • Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech
 • Zákon č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
 • Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
 • Zákon č. č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti
 • Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, § 7, odst.1, písm.c)
 • Zákon č. 341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích
 • Zákon č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
 • Zákon č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky
 • Zákon č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), §9, odst. 1
 • Zákon č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu
 • Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
 • Zákon č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi
 • Zákon o kronikách obcí 132/2006 Sb.
 • Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
 • Zákon č. 139/2006 Sb. o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon)
 • Zákon č.159/2006 Sb. o střetu zájmů
 • Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Zákon č. 245/2006 Sb. o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů
 • Zákoník práce č. 262/2006 Sb.
 • Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Zákon o občanských průkazech č. 328/99 Sb.
 • Zákon č.301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
7238 zobrazení celkem 3 zobrazení dnes

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *