Operační program zaměstnanost – Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly je stále aktuální téma současného dění. Problém nastává zejména v podobě zaměstnávání osob, které nejsou na trhu práce zrovna mezi vyhledávanými. Jde o jedince jakkoli znevýhodněné – staré, zdravotně handicapované, nepřizpůsobivé, nekvalifikované, dlouhodobě nezaměstnané a podobně. Operační program zaměstnanost a dotace z něj jsou značným přínosem v rámci této problematiky a při vhodném využití mohou pomoci těmto osobám a případně jejich rodinám.

Operační program zaměstnanost a dotační výzva č. 068 – Podpora zaměstnanosti cílových skupin

Úkolem dotační výzvy č. 068 operačního programu zaměstnanost – Podpora zaměstnanosti cílových skupin je zvýšení zaměstnanosti nezaměstnaných a aktivizaci ekonomicky neaktivních osob. Jedná se o dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané,  lidi s kombinací hendikepů, tj. například zdravotně postižený pětapadesátník, osoby mladší 30 let s nižším vzděláním nebo osoby z národnostních menšin.

Podpora zaměstnanosti cílových skupin

Podpora zaměstnanosti cílových skupin

Každý jedinec by rád měl zdroj svých příjmů, ať už jen pro sebe, tak i svou rodinu. Potřeba finančního zajištění je v dnešní době důležitá. Lidé jakkoli handicapovaní (zdravotně, sociálně, věkově a podobně) by měli mít zcela stejné právo na zaměstnání jako ostatní. Motivační přístup, dostupnost rekvalifikací, poradenské a informační činnosti, podpora pracovních návyků a zkušeností, rozvoj základních kompetencí jsou základním pilířem právě pro takové jedince. Možnost snadněji najít práci a stát se tak finančně nezávislým. Ovšem pomáhat v těchto aktivitách něco stojí a návratnost takového snažení je pro běžného zaměstnavatele v nedohlednu. Proto jsou zde dotace.

Operační program zaměstnanost a základní podmínky pro poskytnutí dotace

Uzávěrka příjmu žádostí výzvy č. 068 z operačního programu zaměstnanost: 15. 03. 2017, 16:00 hodin.

Termín vydání právních aktů je ze strany vyhlašovatele v návaznosti na očekávanou délku procesu hodnocení a výběru projektů plánován na měsíc srpen 2017. Začátek projektu tak má smysl plánovat nejdříve na září 2017, klidně později.

Nejzazší datum ukončení realizace projektu: 30. 11. 2019, maximální délka projektu 24 měsíců.

Minimální výše způsobilých výdajů projektu: 1.500.000 Kč.

Maximální výše způsobilých výdajů projektu: 6.000.000 Kč.

K dispozici je celkem 300.000.000 Kč. Celková částka je určena pro projekty v rámci území celé České republiky, ale bez hlavního města Prahy.

Oprávnění žadatelé OPZ, výzva č. 068

vzdělávací a poradenské instituce* právnické osoby, včetně právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku a vysokých škol dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách; * fyzické osoby
nestátní neziskové organizace (s prokazatelnou
dobou existence minimálně 1 rok od data vyhlášení výzvy
- spolky dle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník;
- obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů;
- ústavy dle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník;
- církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí;
- nadace (§ 306-393) a nadační fondy (§ 394-401) zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
obcedle zákona 128/2000 Sb., o obcích
dobrovolné svazky obcídle zákona 128/2000 Sb., o obcích

Důležité! Žadatel je oprávněn v rámci této výzvy předložit maximálně jednu projektovou žádost.

 

Výše podpory

Jedná se o neméně zajímavý údaj, který každého žadatele zajímá snad nejvíc.

Rozpad zdrojů financování

Příjemce/žadatelPodíl EUStátní rozpočetPříjemce/žadatel
Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost: Obecně prospěšné společnosti, spolky, ústavy, církve a náboženské společnosti, nadace
a nadační fondy.
85 %15 %0 %
Státní vysoké školy; Školy a školská
zařízení zřizovaná ministerstvy dle
školského zákona (č. 561/2004 Sb.).
85 %15 %0 %
Veřejné vysoké školy (kromě státních
vysokých škol).
85 %10 %5 %
Právnické osoby vykonávající činnost
škol a školských zařízení zapsané ve
školském rejstříku.
85 %10 %5 %
Obce; dobrovolné svazky obcí.85 %10 %5 %
Ostatní subjekty neobsažené ve výše
uvedených kategoriích, např.: OSVČ;
obchodní společnosti; veřejné obchodní
společnosti; společnosti s ručením
omezeným; akciové společnosti; atd.
85 %0 %15 %

Podporované aktivity dotační výzvy č. 068 OPZ

 • poradenské a informační činnosti a programy v oblasti zaměstnávání;
 • bilanční a pracovní diagnostika;
 • motivační aktivity;
 • rekvalifikace;
 • rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce;
 • podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností;
 • zprostředkování zaměstnání, podpora umístění na uvolněná pracovní místa a podpora vytváření nových pracovních míst;
 • podpora flexibilních forem zaměstnání;
 • doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce;
 • realizace (nikoliv tvorba a pilotní ověřování) nových či inovativních nástrojů v oblasti zaměstnanosti.

Povinné přílohy žádosti o podporu

 • Čestné prohlášení – identifikace skutečných majitelů právnické osoby ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb. Žadatel o podporu, který není fyzickou osobou nebo právnickou osobou veřejného práva, musí ve formě čestného prohlášení k žádosti o podporu přiložit identifikaci svých skutečných majitelů ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Formulář pro vyplnění čestného prohlášení je přílohou č. 1 této výzvy.
 • Analýza potřeb cílové skupiny – maximální rozsah je stanoven na 10 stran. Náležitosti přílohy jsou popsány v příloze č. 3 této výzvy.
 • Daňové přiznání žadatele/partnera ověřené místně příslušným finančním úřadem dle požadavků uvedených v bodě 3.3 této výzvy (týká se pouze žadatelů v kategorii vzdělávacích organizací, které nejsou školami a školskými zařízeními zapsanými ve školském rejstříku a vysokými škol školami). Pokud z daňového přiznání není zřejmý jednoznačný převažující předmět podnikání (např. z důvodu souběhu vícera činností), lze doložit s daňovým přiznáním přílohu k účetní závěrce, jestliže požadovaný převažující předmět činnosti prokazuje.

Každá investice do jedince, který chce pracovat se vyplatí

Operační program zaměstnanost k aktuální výzvě poskytl velké množství informací. „Vytáhli“ jsme jen ty nejdůležitější parametry! Podání žádosti o tuto dotaci nebude zcela jednoduché, ale těm, kteří se danými aktivitami zabývají se určitě vyplatí. Podpora zaměstnanosti je v dnešní době důležitá, díky tomu lidé s různými omezením najdou svá uplatnění!

Máte zkušenosti s dotacemi týkající se podpory zaměstnání a adaptability pracovní síly? Podělte se o ně s námi a ostatními prostřednictvím komentářů pod tímto článkem.

1860 zobrazení celkem 1 zobrazení dnes

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *