Image by franky242 at FreeDigitalPhotos.net

Pojďte si pro dotaci k podpoře vašeho sociálního podnikání

Po menší časové pauze se hlásím opět s novinkami ve výzvách. Slyšeli jste někdy o sociálním podnikání nebo třeba čerpali služby některé ze sociálních firem? Nesetkali, nevíte, neznáte? Nevadí, trošku vám tento druh podnikání představím. Třeba se v něčem takovém uvidíte. Zjistíte, že právě tohle vás napadlo a chtěli byste něco podobného zrealizovat.

Definici sociálního podnikání schválila v roce 2011 TESSEA. Nic vám to neříká? Jedná se o společnost zastřešující sociální podniky působící v celé České republice. Propojuje je, podporuje jejich zájmy a prezentuje navenek. Ale teď už k samotné definici:

Sociální podnikání jsou podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. Hraje důležitou roli v místním rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním. Zisk je z větší části použit pro další rozvoj sociálního podniku. Pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku i zvýšení veřejného prospěchu.“ (Tessea, 2011)

 

Dotační výzva č. 129 OPZ – Podpora sociálního podnikání

Asi si nyní říkáte: „Aha, něco jsem slyšel/a, setkal/a se s tím…“ V současné době se rozvoj tohoto druhu podnikání v naší malé zemičce začíná rozvíjet. Je to doslova boom sociálního podnikání. Proto jsem si dnes pro vás připravila informace z nové výzvy právě pro jeho podporu. Našli jste se v těchto informacích? Neváhejte a přečtěte si je až do konce. Prioritou této výzvy je aktivní sociální začleňování a boj s chudobou, s ohledem na podporu rovných příležitostí, aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti.

Upozorňuji, že v tomto případě se jedná o průběžnou výzvu, kdy není stanoveno konkrétní datum (deadline) pro odevzdávání projektu. Příjem bude ukončen najednou, po vyčerpání finanční alokace této výzvy.

 

Stanovené podmínky pro poskytnutí dotace:

Konečná uzávěrka příjmu žádostí: 30.11.2018.

Nejzazší datum ukončení realizace projektu: 31.12.2021

Datum zahájení realizace projektu: Časově způsobilé jsou náklady vzniklé v době realizace projektu. Vlastní zahájení realizace nesmí předcházet datu vyhlášení této výzvy, tj. 30.06.2017. V případě podpory poskytované v režimu blokové výjimky ze zákazu veřejné podpory může platit omezení, že zahájení realizace projektu musí následovat po termínu předložení žádosti o podporu.

Podporované aktivity dotační výzvy č. 129 OPZ

1/ Vznik nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podnik. Musí být současně naplněny tyto principy a charakteristiky sociálního podnikání:

 • společensky prospěšný cíl,
 • sociální prospěch,
 • ekonomický prospěch,
 • environmentální prospěch,
 • místní prospěch.

2/ Vznik nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – environmentální sociální podnik. Opět musí být naplněny principy a charakteristiky sociálního podnikání, které jsou uvedeny v bodě 1/.

Minimální výše způsobilých výdajů projektu: 400.000,- Kč.

Maximální výše způsobilých výdajů projektu: 6.000.000,- Kč.

K dispozici je celkem 150.000.000 Kč. Celková částka je určena pro projekty v rámci území celé České republiky, ale bez hlavního města Prahy.

 

K oprávněným žadatelům o dotaci patří (uvedeni v tabulce 1):

Tab. 1 Oprávnění žadatelé

 

Osoba samostatně výdělečně činná – OSVČ

 

dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

 

 

 

 

 

Obchodní korporace

Vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích:

 • veřejná obchodní společnost,
 • komanditní společnost,
 • společnost s ručením omezeným,
 • akciová společnost,
 • evropská společnost,
 • evropské hospodářské zájmové sdružení,
 • družstva (družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost).
 

 

 

Nestátní neziskové organizace

 • obecně prospěšné společnosti,
 • ústavy,
 • církevní právnické osoby,
 • spolky,
 • nadace.

 

Omezení pro zájemce o dotaci:

Každá výzva má stanovena některá omezení. Ani tato není výjimkou, a v rámci ní budou podporovány aktivity pro níže vymezené skupiny osob – cílové skupinytabulce 2:

Tab. 2 Cílové skupiny

 

 

 

Pro aktivitu 1/ integrační sociální podnik a

pro aktivitu 2/ environmentální podnik

–        podporovanými cílovými skupinami jsou osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením

 • osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané: jsou dlouhodobě nezaměstnané nebo mají opakovaně problém s uplatněním na trhu práce;
 • osoby se zdravotním postižením: podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
 • osoby v nebo po výkonu trestu: které opustily výkon trestu odnětí svobody nebo vykonávají trest odnětí svobody formou domácího vězení;
 • osoby opouštějící institucionální zařízení
 • azylanti do 12 měsíců od získání azylu;
 • osoby pečující o jiné závislé osoby.
 

 

Pro aktivitu 2/ environmentální sociální podnik jsou dále podporovanými cílovými skupinami osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením

 • neaktivní osoby – v produktivním věku, které nejsou ani zaměstnané ani nezaměstnané;
 • osoby pečující o malé děti;
 • uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let;
 • lidé mladší 30 let – nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo profesní přípravě

 

Výše podpory – rozdělení financí

Tab. 3 Rozpad zdrojů financování

 

EU

85 % způsobilých výdajů
 

Státní rozpočet

0 %
 

 

 

Žadatel

15 % způsobilých výdajů, příjemce hradí celou národní část spolufinancování z vlastních prostředků. Příjemce může na vlastní povinné spolufinancování použít zdroje získané od soukromoprávních či veřejnoprávních subjektů a tržby z vlastní podnikatelské činnosti.

 

Žadatelé o dotaci se musí zavázat k plnění následujících indikátorů:

 • Celkový počet účastníků;
 • počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře;
 • počet podpořených, již existujících sociálních podniků.

V případě podpory projektu má žadatel povinnost vykazovat dosažené hodnoty pro:

 • všechny indikátory výstupu – charakteristika účastníků – věk, postavení na trhu práce, případné znevýhodnění apod.;
 • účastníci v procesu vzdělávání/odborné přípravy po ukončení své účasti;
 • účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti;
 • znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ

 

Povinné přílohy žádosti o podporu:

 1. Podnikatelský plán (max. 20 stran bez příloh) – formulář této přílohy je k dispozici na webových stránkách Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „OPZ“).
 2. Žadatel o podporu, který není fyzickou osobou nebo právnickou osobou veřejného práva, musí ve formě čestného prohlášení k žádosti o podporu přiložit identifikaci svých skutečných majitelů. Formulář pro vyplnění čestného prohlášení je k dispozici na portálu OPZ.

 

Sociální podnikání není lehké, ale určitě prospěšné

Základní informace o dotační výzvě č. 129 – Podpora sociálního podnikání – jsou za námi. Jde vám z toho hlava kolem? Ano, skutečně toho není málo. Ale vezměte si, že pokud máte nějaký nápad spadající do této kategorie, určitě z něj budete mít velkou radost. A to zvlášť v případě, podaří-li se vám jej zrealizovat i třeba s pomocí dotací. Splníte si svůj cíl/sen a pomůžete lidem, kteří se mnohdy nacházejí na samotném okraji naší společnosti. Dáte jím práci, příjem, vzdělání, společenské role… To je přece záslužná činnost… 😉

Připravte se fyzicky i psychicky na zařizování takového podnikání. Věřte ale, že výsledek bude stát opravdu za to. Nejste si jistí, jestli váš nápad (sen, cíl) spadá právě do této výzvy? Nevadí, můžeme pomoci. Nabízíme kurz Jak na dotace z ESI fondů a přesvědčte se sami.

Jste si jisti výzvou č. 129? Nevíte, co a jak dál? Kontaktujte nás na skala@ptl.cz. Máme zkušenosti se sociálním podnikáním a realizací samotného projektu. Na jeho základě se podařilo získat finanční prostředky na rozjezd sociální firmy PTL, s.r.o., a bez této podpory bych vám nyní nemohla psát.

Prošli jste si, nebo právě procházíte, martýriem získávání dotací? Uvažujete nebo již realizujete samotné sociální podnikání? Podělte se námi i dalšími čtenáři o své zkušenosti. Ty můžete zveřejnit prostřednictvím našeho formuláře pod tímto článkem.

 

3891 zobrazení celkem 3 zobrazení dnes

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *