Image by bluebay at FreeDigitalPhotos.net

Dotace na zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků

Dotace v oblasti vzdělávání jsou přínosem nejen samotným jedincům – v našem případě zaměstnancům, ale také jejich zaměstnavatelům. Zřejmě každý z nás se u sebe nebo někoho z rodiny či známých setkal s tím, že v rámci jeho odborné profese bylo požadováno příslušné vzdělání, praxe.

Pomalu, ale jistě, si všichni zvykáme na to, že současná moderní doba si žádá své. Čas letí nezadržitelně rychle, což lze sledovat i u techniky, práv, povinností, řemeslné výrobě a podobně. Pokud chceme srovnat s dnešní dobou krok, musíme se hodně snažit. Ale to nezáleží jen na nás.

Jsem-li člověk v pracovně právním vztahu, mám svého zaměstnavatele. Své zdokonalování dělám nejen pro sebe, ale i pro něj. Víte proč? Mám-li odborné znalosti a zkušenosti, podnik či firma mého zaměstnavatele prosperuje, vydělává – a tím i já. V podstatě si tak zvyšuji svůj lidský kapitál a pracovníci s vyšším lidským kapitálem jsou větším přínosem pro firmu. Nakonec jsme všichni spokojeni. Nedošlo k osobnímu obohacení jen u mě, ale také v rámci celé společnosti, pro kterou pracuji. Z tohoto důvodu se mi líbí název této výzvy č. 60 OPZ – „Vzdělávání – společná cesta k rozvoji“.

Dotační výzva č. 60 OPZ – Vzdělávání – společná cesta k rozvoji

Výzva č. 60 -Vzdělávání - společná cesta k rozvoji

Výzva č. 60 -Vzdělávání – společná cesta k rozvoji

V takovém případě se naskýtá zaměstnavateli možnost využít dotaci na zvýšení odborných znalostí, dovedností a kompetencí svých zaměstnanců. A to nejen mladých lidí. Podpora zvláště starších pracovníků, v rámci jejich vzdělávání, je skvělým počátkem. Využití tohoto druhu dotací je správnou volbou.

Stanovené podmínky pro poskytnutí dotace

Uzávěrka příjmu žádostí: 31. 01. 2017, 12:00 hodin.

Avšak pozor! Na základě zveřejnění aktuálních informací Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“), došlo v rámci této výzvy k překročení alokace a další příjem žádosti byl již zastaven. Byly zaregistrovány žádosti, jejichž souhrnná hodnota překročila 1 miliardu Kč.  Takže je vidět, že o tento druh dotací je velký zájem.

Nejzazší datum ukončení realizace projektu: do 30. 10. 2020.

Datum zahájení realizace projektu: nesmí předcházet datu vyhlášení této výzvy, tj. 31. 08. 2016.

Podporované aktivity:

 • další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli,
 • vzdělávání je podporováno v těchto oblastech: Obecné IT; Měkké a manažerské dovednosti; Jazykové vzdělávání; Specializované IT, Účetní, ekonomické a právní kurzy; Technické a jiné odborné vzdělávání; Interní lektor.

Minimální výše způsobilých výdajů projektu: 1,8 mil. Kč.

Maximální výše způsobilých výdajů projektu: 20 mil. Kč.

K dispozici je celkem 415.800.000,- Kč. Tato částka je určena pro projekty v rámci České republiky bez hlavního města Prahy.

K oprávněným žadatelům o dotaci patří:

Tab. 1 Oprávnění žadatelé

 

 

 

 

 

 

Profesní a podnikatelská sdružení:

 • zaměstnavatelské svazy (založené podle zákona o sdružování občanů nebo občanského zákoníku) považované za organizace zaměstnavatelů
 • sdružení podniků – sdružení registrovaná – podle zákona o sdružování občanů
 • zájmová sdružení právnických osob za účelem ochrany profesních zájmů nebo zájmů podnikajících osob (dle občanského zákoníku – a podle něj vykonávají činnost)
 • spolky (založené dle občanského zákoníku), jejichž účelem je ochrana profesních zájmů nebo zájmů podnikajících osob
 • Hospodářská komora ČR a Agrární komora ČR (zákon o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR)
 • svazy výrobních a spotřebních družstev dle zákona o obchodních korporacích.
 

 

 

 

 

 

 

 

Zastřešující organizace nestátních neziskových organizací (NNO), které:

 • mají právní formu korporace (spolek nebo zájmové sdružení právnických osob)
 • prezentují se samy jako zastřešující organizace NNO
 • vznikly jako trvalé uskupení
 • mají nejméně 8 samostatných členů z řad NNO
 • nemají nad sebou další tematicky zaměřené zastřešující organizace v rámci ČR
 • působí na území ČR
 • mají stanovená a zveřejněná kritéria, které zájemce o členství musí splnit, aby se mohl stát členem
 • poskytují služby především svým členům či hájí jejich zájmy
 • prokazatelně působí v oboru po dobu minimálně 2 let před podáním žádosti v rámci výzvy
 • jejich členové platí členské příspěvky – činnost a správa zastřešující organizace alespoň částečně financována
 • mají zavedeny demokratické mechanismy rozhodování a tvorby názorů uvnitř zastřešující organizace, jsou otevřeny vůči oborové komunitě
 • mají minimálně 1 zaměstnance na min. 0,2 úvazku, který činnost členů organizuje a řídí.
 

Subjekty sdružující účelová zařízení:

 • registrovaných církví a náboženských společností podle zákona o církvích a náboženských společnostech.

Omezení pro zájemce o dotaci

Dotační programy mívají stanoveny konkrétní omezení pro své případné zájemce. Ani tato výzva není výjimkou. Realizace projektů je určena těmto cílovým skupinám:

 • zaměstnancům podniků a zaměstnancům osob samostatně výdělečně činných sdružených v profesních a podnikatelských sdruženích,
 • zaměstnancům nestátních neziskových organizací sdružených v zastřešujících organizacích,
 • zaměstnancům sdružených účelových zařízení registrovaných církví a náboženských společností, nikoliv zaměstnanci žadatele.

Je třeba si dát pozor na subjekty, jejichž zaměstnanci nespadají do žádné z výše uvedených cílových skupin výzvy. Patří sem například školy a školská zařízení; obce, kraje, veřejná a místní samospráva; instituce služeb zaměstnanosti; poskytovatelé a další subjekty působící v oblasti sociálního začleňování, sociálních a zdravotních služeb. Pro tyto subjekty jsou určeny jiné výzvy.

Závazek k plnění následujících indikátorů:

 • účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti,
 • celkový počet účastníků.

V tabulce 2 si můžete vyhledat jednotlivou aktivitu vzdělávání a k ní odpovídající náklad v českých korunách. Jeho výše je proplácena v absolvovaných osobohodinách, přičemž nutností je získání osvědčení – úspěšné zakončení kurzu, a absolvování nejméně 70% délky daného vzdělávacího kurzu. Tyto parametry jsou příjemné, aby nedocházelo k předražování vzdělávacích aktivit, jak se v minulosti dělo. Ovšem v určitých specifických případech to narazí na to, že některé vysoce specializované kurzy nebude možné za těchto podmínek realizovat.

Tab. 2 Jednotkové náklady aktivit

AKTIVITA JEDNOTKOVÝ NÁKLAD VÝŠE JEDNOTKOVÉHO NÁKLADU V KČ
Obecné IT Náklady na jednu osobohodinu v délce 60 minut 324 Kč
Měkké a manažerské dovednosti 593 Kč
Jazykové vzdělávání Náklady na jednu osobohodinu v délce 45 minut 173 Kč
Specializované IT  

Náklady na jednu osobohodinu v délce 60 minut

 

609 Kč
Účetní, ekonomické a právní kurzy 436 Kč
Technické a jiné odborné vzdělání 252 Kč
Interní lektor 144 Kč

 

Povinná příloha žádosti o podporu:

S žádostí o poskytnutí dotace je nutné v tomto případě předložit „pouze“ jednu přílohu. Jedná se o tento dokument:

 1. Čestné prohlášení pro zastřešující nestátní neziskovou organizaci.

Do vzdělávání zaměstnanců se vyplatí investovat

Shrne-li člověk všechny dostupné informace výzvy k předložení žádosti o podporu vzdělávání zaměstnanců, jeví se mu to jako velký přínos. Zvláště v případě, pokud chce být prosperujícím subjektem na trhu práce a ví, že jen jeho píle k tomu nepostačí. Má v rukávu možnost motivace svých zaměstnanců, kdy jim nabídne dostupné odborné vzdělání. Je potřeba, aby pyramidu tvořil základní kámen. Chceme-li ji dostavět, využijme všech možností okolo. Pak můžeme být se svým výsledkem spokojeni – a nejen my.

Nabízí se mnoho příležitostí k tomu, jak dělat to svoje správně a díky tomu se stát úspěšným. Je velká škoda, že alokace této výzvy je přečerpána. Výše uvedené subjekty, které ještě žádost o dotaci nepodaly, tak nyní mohou čekat na případné vyhlášení další výzvy v příštím roce.

Jaké máte zkušenosti s dotacemi na vzdělávání? Pomohly rozvoji vaší organizace? Uvítáme vaše postřehy a zkušenosti v diskuzním komentáři pod článkem.

 

6023 zobrazení celkem 3 zobrazení dnes

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *