Dotace na budování komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách i mimo ně

Jelikož se na mě množí dotazy, jak je to s podporou projektů na vznik komunitních center, podávám zde základní informace o aktuálně vyhlášených výzvách IROP na „Rozvoj infrastruktury komunitních center“. Jedná se o dvě obdobné výzvy, jedna je určena pro projekty směrované do sociálně vyloučených lokalit, druhá do regionů mimo sociálně vyloučené lokality.

Obě výzvy jsou hodně podobné, proto nejdříve zmíním společné parametry těchto výzev a na závěr pak několik málo bodů, ve kterých se liší.

Za jakých podmínek bude výstavba komunitního centra podporována?

Nejdříve ty dobré zprávy. Oprávnění žadatelé:

 • kraje,
 • organizace zřizované kraji,
 • organizace zakládané kraji,
 • obce,
 • organizace zřizované obcemi,
 • organizace zakládané obcemi,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí,
 • organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí,
 • nestátní neziskové organizace,
 • církve,
 • církevní organizace.

Je dost pravděpodobné, že se vaše organizace v tomto seznamu najde.

Uzávěrka přijmu žádostí: 31. 10. 2016., 16:00

Nejzazší datum ukončení realizace projektu: Do 31. 12. 2019

Datum zahájení realizace projektu: Může být již 1. 1. 2014

Podporované aktivity:

 • výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány,
 • nákup budov,
 • vybavení pro zajištění provozu zařízení.

Výše dotace: kraje a jimi zřizované organizace, obce a jimi zřizované organizace, dobrovolné svazky obcí … 90 %,

nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace a ostatní oprávnění žadatelé, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku a současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociálních služeb a aktivit sociálního začleňování … 95 %.

Minimální výše způsobilých výdajů projektu: 500 000,- Kč.

Maximální výše způsobilých výdajů projektu: 20 000 000,- Kč.

Toto v praxi znamená, že nemá smysl žádat o dotaci na projekty, které mají investiční náklady nižší než 0,5 mil. Kč. Pokud jsou investiční náklady vašeho projektu vyšší než 20 mil. Kč, tak můžete žádat o max. 20 mil. Kč. Např. u projektu s náklady 40 mil. Kč bude výše dotace 50 % (20 mil. Kč). U projektu z celkovými způsobilými náklady např. 15 mil. Kč bude pro neziskovou organizaci výše dotace 14,25 mil. Kč, tj. „pouze“ 750 tis. Kč spoluúčast!

Image by jscreationzs at FreeDigitalPhotos.net

autor: jscreationzs, obrázek: FreeDigitalPhotos.net

Jaká jsou omezení pro zájemce o budování komunitních center?

A nyní ty méně příjemné skutečnosti. V obou případech jsou podporována pouze taková komunitní centra, která se zaměřují na služby POUZE pro tyto cílové skupiny:

 • Osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením
 • Osoby se zdravotním postižením

Budování klasických volnočasových center pro širokou veřejnost není možné z těchto výzev financovat! Nechci být nositelem špatných zpráv, ale vzhledem ke specifickým cílům IROP není možné ani žádnou další výzvu na široce pojatá volnočasová centra očekávat. L

Pokud se ale ve své činnosti zaměřujete na osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením, pak má smysl, abyste se o tyto výzvy zajímali dále. Detailní podmínky programu říkají, že „Komunitní centrum slouží k provozování aktivit, které vedou k setkávání obyvatel komunity (lokality). Komunitní centrum realizuje volnočasové aktivity, kulturní a zájmové akce, které vyplývají z tradic a zvyků komunity či krajové oblasti a jsou přístupné všem obyvatelům lokality. Členové komunity se aktivně účastní fungování komunitního centra a rozhodování o jeho podobě formou veřejného projednávání o náplni provozu a vyhodnocování funkčnosti komunitního centra.“

Z tohoto by se tedy dalo usuzovat, že vybudované zařízení mohou využít i osoby mimo výše uvedené cílové skupiny, které žijí v dané lokalitě. Ale určitě neprojde udělat jeden seminář o finanční gramotnosti pro dlouhodobě nezaměstnané a vedle toho placené mateřské centrum, kurzy jógy pro manažerky a každý večer nějaký koncert. Neměl by být ale problém, když např. do doučovacího kroužku pro děti ze sociálně slabých rodin dorazí i několik dětí z rodin, které ekonomické problémy nemají, ale jejich děti by doučování potřebovaly. Opačně by to ale mohl být problém.

Je důležité vědět, že projekt musí být v souladu s krajským střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb, v době udržitelnosti projektu musíte mít zajištěného minimálně jednoho pracovníka se vzděláním dle zákona o sociálních službách a i když není podmínka v komunitním centru nějakou sociální službu přímo poskytovat, je to výrazně bodově zvýhodněno, takže doporučuji počítat s tím, že budete v novém komunitním centru poskytovat alespoň dvě registrované sociální služby. A začnete s tím nejpozději do 6 měsíců od ukončení projektu.

V žádosti se budete muset zavázat k plnění následujících indikátorů:

 • Osoba, která má vzdělání v sociálních službách, která bude zaměstnaná v komunitním centru pro práci s cílovými skupinami.
 • Počet poskytovaných sociálních služeb.
 • Počet osob z cílových skupin, které jste schopni v nových prostorách komunitního centra najednou obsloužit.
 • Počet oddělených prostor pro poskytování služeb komunitního centra, tj. kolik různých služeb (ne nutně sociálních) jste schopni pro různé skupiny poskytovat najednou.

Hodnoty, které jste v žádosti uvedli, budete povinni dodržovat po dobu pěti let od provedení poslední platby ze strany ŘO IROP, což bude zpravidla několik měsíců po ukončení realizace projektu. Můžete tedy orientačně počítat s tím, že cca 6 let po ukončení realizace projektu to bude muset takto fungovat. Poté si budete moci s vybudovaným centrem udělat, co chcete. 😉

Image by pakorn at FreeDigitalPhotos.net

autor: pakorn, obrázek: FreeDigitalPhotos.net

Při plánování výše uvedených indikátorů, které mají vliv na hodnocení projektu, mějte na mysli, že u počtu osob, na které bude komunitní centrum dimenzováno, se můžete v reálu odchýlit pouze o 10 %, a to i při překročení směrem nahoru vám hrozí sankce! Počty oddělených prostor i počet registrovaných sociálních služeb musíte dodržet úplně přesně!

Nemůžete také v této době udržitelnosti měnit cílové skupiny, na které se v předloženém projektu zaměříte.

Asi nepřekvapí, že financování je u těchto projektů ex-post, tzn., že musíte nejdříve náklady vynaložit, a pak po ukončení nějaké etapy budete žádat o proplacení již utracených prostředků. Je tak nutné mít zajištěné dostatečné zdroje na profinancování, aby vás problémy s cash-flow nedostaly do kolen! Termíny jsou neúprosné, a pokud např. budete muset stavbu zastavit z důvodu, že se vám zpozdí platba za odevzdanou zprávu řídícímu orgánu a pak kvůli tomu nestihnete naplnit indikátory, budete muset dotaci vracet. Zajištění dostatečných zdrojů pro nečekaná zdržení je na vás.

Povinné přílohy k žádosti o dotaci

Je také nutné připravit se na pěknou kupu příloh, které budete muset spolu s žádostí o dotaci do 31. 10. 2016 předložit. Jedná se konkrétně o tyto dokumenty:

 1. Plná moc
 2. Doklady o právní subjektivitě žadatele
 3. Výpis z rejstříku trestů
 4. Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením
 5. Studie proveditelnosti
 6. Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu
 7. Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení
 8. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení
 9. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby
 10. Položkový rozpočet stavby
 11. Souhlasné stanovisko kraje o souladu s jeho krajským střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb
 12. Pověřovací akt
 13. Seznam objednávek – přímých nákupů

Přičemž jestli v tento okamžik ještě nemáte zpracované přílohy č. 7, 9, 10, tak skoro ani nemá smysl o této výzvě uvažovat. Vše ostatní se dá stihnout. Připravte se ale, že zpracování Studie proveditelnosti bude poměrně časově náročné, budete muset vyplnit též CBA, a případný Pověřovací akt také neobdržíte ze dne na den, ale při nejhorším můžete podat žádost i bez něj. Můžete akorát přijít o body ve věcném hodnocení.

Komunitní centra v sociálně ohrožených aktivitách vs. ostatní území

Jediný rozdíl, který ve výzvách vidím, je v celkové alokaci na výzvy. Na komunitní centra v sociálně vyloučených lokalitách je k dispozici cca 330 mil. Kč, na komunitní centra v ostatních částech ČR (kromě Hlavního města Prahy, které v těchto výzvách není podporováno) je určeno 141 mil. Kč.

Jinými slovy, pokud chcete budovat komunitní centrum v sociálně vyloučené lokalitě, máte velmi velkou šanci, že dotaci skutečně dostanete. Pokud projekt zpracujete dobře. Na ostatních územích ČR bude určitě obrovský přetlak, a i když zpracujete perfektivní žádost a strávíte na ní několik člověkoměsíců, vůbec není jisté, že dotaci nakonec dostanete. To je holt cena peněz z evropských fondů.

Informace v tomto článku jsou samozřejmě pouze úvodní a až se pustíte do čtení detailních obecných a specifických podmínek programu včetně všech souvisejících příloh (desítky různých dokumentů a formulářů), přijdete asi na řadu dalších podmínek a záludností, se kterými se budete muset vyrovnat. Pokud nevíte, kde přesně začít, doporučuji on-line kurz „Jak na dotace z ESI fondů“, který vás jednoduše a rychle uvede do problematiky.

Všem, kteří se rozhodnou pustit se do zpracování projektu do těchto výzev, přeji hodně zdaru, sil a trpělivosti! Uvítám vaše postřehy a doplnění v komentářích dole pod článkem!

6530 zobrazení celkem 2 zobrazení dnes

3 Comments

 • Šárka Š. napsal:

  Dobrý den,

  ráda bych se zeptala, jestli vůbec v programovacím období 2014-20, v jiných operačních programech bude možnost čerpat finanční prostředky na vybudování volnočasového centra zaměřeného na všechny obyvatele daného regionu/města/obce.

  Děkuji moc za informace!

  S přáním pěkného dne,

  Šárka Š.

  • Vít Skála napsal:

   Obávám se, že tato možnost bude puze v rámci projektů MAS (místní akční skupiny), ale tam to bude o výrazně menších penězích. 🙁

 • Miloslav Vácha napsal:

  Dobrý den,
  chtěl jsem se zeptat zda tato výzva bude pokračovat a budu moci zažádat i v roce 2017.
  Předem děkuji za odpověď
  S pozdravem
  Miloslav Vácha

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *