Zahajte nebo rozšiřte své sociální podnikání prostřednictvím dotace z evropských strukturálních fondů

Sociální podnikání se stává fenoménem současné doby. Dostává se mu stále větší podpory, a to hlavně díky dotacím z Evropské unie, například prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“). Díky tomu mají osoby: se zdravotním postižením; dlouhodobě nezaměstnané; propuštěné z výkonu trestu, ústavní nebo ochranné výchovny, azylanti šanci, zapojit se do chodu celé naší společnosti a stát se její nedílnou součástí.

V předchozích článcích jsme se zaměřili na konkrétní výzvy podporující sociální podnikání z operačního programu zaměstnanost (OPZ). Dnes se podíváme na dotace z operačního programu IROP.

Výzva č. 65 Sociální podnikání – integrované projekty CLLD

Co znamená zkratka CLLD? Jedná se o Komunitně vedený místní rozvoj (z anglického překladu Community-led Local Development), který je nástrojem metody LEADER, určeným pro podporu propojujících aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku. Hlavním cílem aktuální výzvy i CLLD je: „Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.“ Implementace probíhá prostřednictvím místních akčních skupin (dále jen „MAS“).

Podmínky pro poskytnutí dotace

Konečná uzávěrka příjmu žádostí: Nejpozději 31. 10. 2022, 16.00 hodin

Nejzazší datum ukončení realizace projektu: Do 30. 06. 2023. Pozor, realizace projektu nesmí být ukončena před datem podání žádosti o podporu.

Datum zahájení realizace projektu: Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum prvního právního úkonu týkajícího se aktivit projektu, na které jsou vynaloženy způsobilé výdaje. Může být však stanoveno nejdříve na 01. 01. 2014, a to i v případě, že první právní úkon byl učiněn před tímto datem.

Podporované aktivity: Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků

Konkrétní podporované operace:

 1. Vznik nového sociálního podniku

* založením nového podnikatelského subjektu,

* rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem.

 1. Rozšíření podniku

V rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v době podání žádosti sociálním podnikem a splňuje principy sociálního podnikání a zároveň dochází k jednomu z následujících kroků:

 • rozšíření nabízených produktů a služeb,
 • rozšíření prostorové kapacity podniku,
 • zavedení nových technologií výroby,
 • zefektivnění procesů podniku.

Rozšíření musí být propojené s personálním rozšířením.

 1. Rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné)

Minimální výše podpory: není stanovena.

Maximální výše podpory: do výše nevyčerpaného limitu podpory de minimis. Celkový počet podpor de minimis, poskytnutých jednomu příjemci, nesmí za předchozí dvě rozhodná období a v běžném fiskálním roce přesáhnout 200.000 EUR.

Míru podpory zajišťuje Evropský fond pro regionální rozvoj ve výši 95 %. Celková částka dotace činí 950.000.000 Kč a je určena pro projekty v rámci území MAS, které si podporu sociálního podnikání zvolili jako jednu ze svých priorit.

Oprávnění žadatelé:

 1. Osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“) podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:
 • OSVČ musí být z cílových skupin, pokud nemá zaměstnance;
 • OSVČ nemusí být z cílových skupin v případě, že má zaměstnance z cílových skupin;
 • OSVČ nemusí být z cílových skupin v případě, že nemá zaměstnance nebo zaměstnanci nepatří do cílových skupin, a vznikem nebo rozšířením podniku přijme zaměstnance z cílových skupin na nově vytvořená místa, aby byl dodržen poměr min. 30 % zaměstnanců z cílových skupin na celkovém počtu všech zaměstnanců.
 1. Obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích:
 • veřejná obchodní společnost;
 • komanditní společnost;
 • společnost s ručením omezeným;
 • akciová společnost;
 • evropská společnost;
 • evropské hospodářské zájmové sdružení;
 • družstva (družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost).
 1. Nestátní neziskové organizace:
 • spolky, podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
 • ústavy, podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
 • obecně prospěšné společnosti, podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech;
 • zájmová sdružení právnických osob, pokud těmito osobami jsou výše uvedené nestátní neziskové organizace.
 1. Církve, zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech.
 2. Církevní organizace.

Cílové skupiny:

 1. uchazeči o zaměstnání evidovaní na Úřadu práce ČR déle než 1 rok;
 2. uchazeči o zaměstnání, kteří mají opakovaně problém s uplatněním na trhu práce, jejichž doba evidence na Úřadu práce ČR dosáhla v posledních 2 letech souborné délky minimálně 12 měsíců;
 3. osoby, které opustily výkon trestu, a to do 12 měsíců od ukončení výkonu trestu a osoby vykonávající trest odnětí svobody formou domácího vězení;
 4. osoby, které opustily zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovny, a to do 12 měsíců od opuštění zařízení;
 5. osoby se zdravotním postižením podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů;
 6. azylanti do 12 měsíců od získání azylu, kteří jsou současně uchazeči o zaměstnání evidovanými na Úřadu práce ČR.

Tak jako v rámci jiných výzev, i tady se musí žadatelé zavázat k plnění indikátorů:

 • 1 01 05 – Počet nových podniků, které dostávají podporu;
 • 1 04 00 – Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích;
 • 1 04 03 – Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny.

Pojďme se podívat i na povinné přílohy žádosti o podporu:

 1. Plná moc
 2. Zadávací a výběrová řízení
 3. Doklady o právní subjektivitě
 4. Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu
 5. Podnikatelský plán
 6. Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení
 7. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení

Počet žádostí o podporu k 08. 03. 2018

Ještě vás seznámím s aktuálními informacemi ke dni 08. 03. 2018. K tomuto datu bylo podáno celkem 27 žádostí. V procesu hodnocení je 24 z nich, počet vyřazených a stažených žádostí 3 a s pozitivním ukončeným hodnocením zatím 0.

Dejte si pozor na vyplňování žádostí, ať máte pohromadě všechny povinné přílohy, správně vyplněné důležité náležitosti a splněna jednotlivá kritéria, například: aby byl projekt v souladu s pravidly veřejné podpory; statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný; podnik přispívá k podpoře sociálního začleňování, minimálně 30 % zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců sociálního podniku musí vycházet z cílových skupin. Jedná se o body, které nelze opravit.

Opět mnoho informací, ale s tím je potřeba dopředu počítat. Jak se říká: „Nic není zadarmo.“ Přeji hodně zdaru při plnění vašich snů a cílů. Samozřejmě i úspěch se žádostí o dotaci na sociální podnikání a samotnou realizací projektu. Jestli už máte nějaké zkušenosti v této oblasti, napište nám je do komentářů dole pod článkem.

744 zobrazení celkem 1 zobrazení dnes

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *