socální podnikání

Dotační výzva č. 129 na podporu sociálního podnikání a průběžné výsledky podaných projektů

Pamatujete si na náš článek o dotační výzvě č. 129 z července roku 2017? Raději si ho připomeňte tady. Jedná se o podávání žádostí, respektive projektů, pro podporu sociálního podnikání. Pokud máte nějaký nápad a jste si jisti, že stojí za realizaci, pospěšte si. Konec se předpokládá 30. 11. 2018. 

Dnes poskytnu zcela nové informace. Výzva č. 129 pro podporu sociálního podnikání byla aktualizována a aby vám nic neuteklo, přináším je hezky pohromadě v jedné kupě.  

Aktuální změny výzvy č. 129 – sociální podnikání 

Vše bylo uskutečněno dne 23. 1. 2018 i se změnou přílohy č. 3. A o co vlastně jde? Čtyři věci, o kterých byste měli určitě vědět.

 • Vysvětlení environmentálního problému, a to v případě principu I. společensky prospěšný cíl u environmentálního sociálního podniku, s doplněním i do přílohy č. 3 této výzvy; 
 • u definic „Nové podnikatelské aktivity“ pod bodem e) byla redefinována situace nové podnikatelské aktivity (doplněna vysvětlující věta) a pod písmenem a) se nejedná o novou podnikatelskou aktivitu; 
 • část věcného hodnocení obsahuje novou informaci ohledně osobní účasti žadatele na hodnotící komisi; 
 • doplnění kapitoly 7.4 Další podklady nebo údaje nezbytné pro vydání právního aktu o poskytnutí podpory, v kapitole 8.1 doplněny informace k přípravě a vydání právního aktu, k novému rozhodnutí, plus doplnění specifického postupu v případě zániku žadatele. 

Na co si dát pozor, pokud chcete být úspěšní se svým projektem sociálního podnikání 

Na co si dát pozor u sociálního podnikání !

Na co si dát pozor u sociálního podnikání

Od vyhlášení termínu pro podávání žádostí uběhl nějaký čas. Průběžně zasedaly dvě komise. Ty rozhodují o tom, jestli právě váš projekt pro sociální podnikání dostane podporu nebo nikoli. Určitě je zcela na místě se podělit s postřehy a upozornit na to, v čem žadatelé dělají největší chyby. 

Komise hodnotí jednotlivé body samotných projektů. Známkuje je školním stylem – velmi dobře, dobře, dostatečně, nedostatečně, vyhověl, nevyhověl. Tyto části projektu jsou bodovány. Jakmile v hodnocení vidíte velkou míru dostatečných a nedostatečných, nastává velká pravděpodobnost, že váš projekt podporu nezíská. Ztrácíte totiž na možných získaných bodech. U poslední části se přihlíží pouze k hodnocení vyhověl/nevyhověl. 

Výsledky prvního zasedání dotační komise 

Uskutečnilo se 24. 10. 2017. Projednáváno bylo celkem 14 projektů, pouze jeden uspěl a 13 neprošlo. V rámci chyb žadatelů jsem hodnotila výsledky bodovaných částí dostatečně/nedostatečně a poslední nevyhověl. Tak se na to podíváme společně. 

 1. „Potřebnost: Vymezení problému a cílové skupiny/ zaměřuje se projekt na problém/nedostatky, který/které je skutečně potřebné řešit a je cílová skupina adekvátní náplni projektu?“ Zde byly nalezeny nedostatky u celkem 11 projektů. V čem žadatelé nejvíce chybovali? Nedostatečně vymezena cílová skupina; v případě zdravotního postižení nebyly popsány druhy zdravotního hendikepu, případně pro jaká zdravotní postižení jsou vymezená pracovní místa vhodná; chyběly detailnější informace o zájemcích o pracovní místa nebo nebyla doložena externí prezentace. 
 2. Účelnost: Cíle a konzistentnost (intervenční logika) projektu / Je cíl projektu nastaven správně a povedou zvolené klíčové aktivity a jejich výstupy k jeho splnění? Nedostatky u 14 projektů. Jaké chyby? Nebylo popsáno portfolio výrobků od jiných dodavatelů; případně cena za služby nebo produkty; vymezena konkurence na území ČR; rizikové podhodnocení lidských i finančních zdrojů; nedostatečný popis sociálního principu do podnikatelského plánu a konkrétní práce s cílovou skupinou. 
 3. Účelnost: Způsob ověření dosažení cíle projektu / Jak vhodný způsob pro ověření dosažení cíle žadatel v projektu nastavil? Nedostatky u 13 projektů.V čem byla chybovost? Nedostatečné nastavení relevantních způsobů ověření cílů a jaké prostředky jejich naplnění plánuje dokládat. 
 4. Efektivnost a hospodárnost: Efektivita projektu, rozpočet / S ohledem na plánované a potřebné výstupy je navrženo efektivní a hospodárné použití zdrojů? Opět neprošlo v tomto bodě všech 14 projektů. A proč? Nedostatečné informace o možných dalších výnosech; nebylo poukázáno na jakoukoli obchodní strategii; není potřebným způsobem popsáno pracovní prostředí s organizačním zajištěním; nedostatečný popis marketingová strategie; špatné umístění položek. 
 5. Efektivnost a hospodárnost: Adekvátnost monitorovacích indikátorů / Jak jsou nastaveny cílové hodnoty monitorovacích indikátorů? Kupodivu žádný projekt v tomto bodě neměl větší problém. 
 6. Proveditelnost: Způsob zapojení cílové skupiny / Jak adekvátně je cílová skupina zapojena v průběhu projektu? Chyby u 12 projektů. A jaké problémy to byly? Nedostatečný popis podílu zaměstnanců na chodu podniku; nebyl uveden vzdělávací plán ani vstupní vzdělávaní.
 7. Proveditelnost: Způsob realizace aktivit a jejich návaznost / Jak vhodně byl zvolen způsob realizace aktivit a jejich vzájemná návaznost? Neuspělo celkem 13 projektů. Jak je to možné? Klíčové aktivity nebyly dostatečně a srozumitelně popsány; chyběla provázanost s cíli; nedostatečná celková koncepce aktivit; způsob zajišťování vzdělávání zaměstnanců; chyběla celková koncepce marketingové strategie pro co největší cílenost a efektivitu. 
 8. Proveditelnost: Ověření administrativní, finanční a provozní kapacity žadatele (nebodované) / Má žadatel administrativní, finanční a provozní kapacitu, aby byl schopen plánovaný projekt zajistit v souladu s relevantními pravidly OPZ? V tomto případě nevyhovovalo 8 projektů. Kde byla chyba? Žadatel nedisponuje administrativní, finanční a provozní kapacitou pro úspěšné realizování nastaveného projektu. 

Výsledky druhého zasedání dotační komise

Dne 28. 1. 2018 zasedala další dotační komise. Pravidla stejná jako u té první. K projednání bylo celkem 22 projektů, z čehož 3 uspěly a 19 jich nevyhovělo 

V jednotlivých bodech uvedu počty projektů, které měli dostatečné nebo nedostatečné hodnocení jednotlivých částí. Jejich popis je uveden u zasedání první komise.

 1. Neprošlo celkem 16 projektů;
 2. 19;
 3. 17;
 4. 22;
 5. 4 projekty a proč neuspěly? Chybný výběr indikátorů.
 6. 14;
 7. 18;
 8. 10 projektů.

Myslím, že dostatečné množství informací už máte. Opravdu se zaměřte třeba jen na maličkosti, díky nim získáte i nějaký bodík navíc. Určitě ale nepodceňujte samotnou přípravu projektu pro podporu sociálního podnikání. Dolaďte povinné části žádosti, ať zbytečně netratíte. Přeji pevné nervy a společensky prospěšné nápady.  

Žádali jste o dotaci z této výzvy? Podělte se s námi formou komentářů pod článkem, jestli jste uspěli nebo naopak. 

 

 

 

 

 

 

 

1053 zobrazení celkem 1 zobrazení dnes

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *