Systém sociálního bydlení součástí každého evropského státu

Právo na bydlení spadá pod ochranu samotného státu a nalezneme jej v několika právních dokumentech, jako například součást Ústavy České republiky, Evropská sociální charta a také Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech. Bohužel však nespadá do šuplíku absolutního práva. A proto na řadu přichází jednotlivé státy, jejichž úkolem je vytvořit podmínky, umožňující jeho maximální možnou realizaci. Jednoumožností je sociální bydlení.

V dnešní době existuje řada skupin obyvatel, které nejsou schopny z vážných důvodů hradit poplatky spojené s bydlením vlastními silami. Systém sociálního bydlení by měl pomoci těmto lidem bydlení udržet nebo získat. Potřeba jeho zavedení není pouze na území našeho státu, ale jedná se o celoevropský charakter. Proto Evropská unie podporuje tuto situaci dotacemi z evropských fondů prostřednictvím ministerstev daného státu.

Pojďme se společně podívat na ty skupiny obyvatel, pro které je sociální bydlení záchranou. Jedná se zejména o lidi na začátku, ale i na konci své profesní kariéry, znevýhodnění z pohledu jejich národnosti, mladí opouštějící ústavní výchovu, osoby z vězení, senioři, osoby se zdravotním postižením, bezdomovci, nízkopříjmové domácnosti. Samozřejmě můžeme zahrnout i lidi nebo domácnosti, u kterých dochází k občasnému nebo trvalému výpadku finančních prostředků z důvodu nemoci, narození dítěte i ztráty zaměstnání. S problémem bydlení se mohou potýkat i oběti domácího násilí. Je potřeba si uvědomit, že do některétěchto situací se může dostat každý z nás. Proto potřebujeme podpořit systém sociálního bydlení.

Sociální bydlení II. a výzva č. 79 z Integrovaného regionálního operačního programu

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlásilo 8. března 2018 výzvu č. 79 „Sociální bydlení II.“ pro podávání žádostí. Na co lze čerpat získanou finanční podporu? Například na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. Sociální bydlení však musí splňovat parametry dané podmínkami výzvy č. 79 a my se společně na ty základní podíváme.

Podmínky pro poskytnutí dotace na sociální bydlení

Konečná uzávěrka příjmu žádostí: 18. 09. 2018, do 13.00 hodin.

Nejzazší datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2021, realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu.

Datum zahájení realizace projektu: Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum prvního právního úkonu týkajícího se aktivit projektu, na které jsou vynaloženy způsobilé výdaje. Datum zahájení realizace projektu může být stanoveno nejdříve na 1. 1. 2014 i v případě, že první právní úkon byl učiněn před tímto datem.

Minimální výše podpory: 500.000 Kč.

Maximální výše podpory: 15.000.000 Kč.

Míru podpory a spolufinancování zajišťuje Evropský fond pro regionální rozvoj 600.000.000 Kč z 85 % a státní rozpočet (obce 5 %, nestátní neziskové organizace 10 %, církve 10 %, církevní organizace 10 %) v maximu 105.882.353 Kč.

A kdo patří k oprávněným žadatelům?

 • Obce,
 • nestátní neziskové organizace,
 • církve,
 • církevní organizace.

Na jaké cílové skupiny mají být projekty zaměřeny?

Osoby v bytové nouzi. Konkrétně tedy:

 • osoby spící venku (např. ulice, pod mostem, nádraží, letiště, veřejné dopravní prostředky, kanály, jeskyně, odstavené vagony, stany, garáže, prádelny, sklepy a půdy domů, vraky aut),
 • osoby v nízkoprahové noclehárně,
 • osoby sezonně užívající k přenocování prostory zařízení bez lůžek,
 • muži a ženy v azylovém domě,
 • matky nebo otcové s dětmi v azylovém domě,
 • úplné rodiny v azylovém domě,
 • osoby v domě na půli cesty,
 • osoby ve veřejné komerční ubytovně (nemají jinou možnost bydlení),
 • osoby bez přístřeší po vystěhování z bytu,
 • žadatelé o azyl v azylových zařízeních,
 • osoby po opuštění věznice,
 • osoby před opuštěním zdravotnického zařízení,
 • osoby po opuštění dětské instituce či pěstounské péče,
 • muži a ženy v seniorském věku,
 • invalidé dlouhodobě ubytovaní v azylovém domě,
 • osoby přechodně bydlící u příbuzných nebo přátel (nemají jinou možnost bydlení),
 • osoby bydlící v bytě bez právního důvodu,
 • osoby v nezákonně obsazené budově,
 • osoby na nezákonně obsazeném pozemku (zahrádkářské kolonie, zemnice),
 • osoby, které dostaly výpověď z nájemního bytu,
 • osoby žijící v mobilním obydlí, např. maringotka, karavan, hausbót (nemají jinou možnost bydlení),
 • osoby žijící v budově, která není určena k bydlení, např. osoby žijící na pracovišti, v zahradních chatkách se souhlasem majitele,
 • osoby žijící v provizorních stavbách nebo v budovách bez kolaudace pro účely bydlení,
 • osoby žijící v nevhodném objektu – obydlí se stalo nezpůsobilým k obývání (dříve mohlo být obyvatelné).

Ani v rámci této výzvy se nevyhneme podmínce plnění indikátorů:

 • 5 53 20 – Průměrný počet osob využívajících sociální bydlení
 • 5 53 10 – Nárůst kapacity sociálních bytů
 • 5 53 01 – Počet podpořených bytů pro sociální bydlení

A povinné přílohy? Ty také nesmí chybět:

 1. Plná moc.
 2. Zadávací a výběrová řízení.
 3. Doklady o právní subjektivitě žadatele.
 4. Studie proveditelnosti.
 5. Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu.
 6. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení.
 7. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby.
 8. Položkový rozpočet stavby.
 9. Čestné prohlášení o skutečném majiteli.
 10. Potvrzení o podání žádosti o pověření výkonem služby obecného hospodářského zájmu sociální bydlení.
 11. Souhlasné stanovisko obce s realizací projektu.

Máte-li nápady v oblasti sociálního bydlení nebo dokonce už připravené projekty, které byste rádi zrealizovali právě s pomocí dotačních prostředků, určitě si ještě projděte prezentační materiály k této výzvě č. 79. Ty bylo možné získat na semináři, konajícím se v dubnu 2018. Ale my vám je dáváme k dispozici prostřednictvím tohoto odkazu. Stačí stáhnout a pořádně prostudovat. Zaměřte se na povinné údaje k podávání žádosti, ať zbytečně neztrácíte šanci. Vše si pečlivě projděte a odstraňte nedostatky. Přejeme pevné nervy, hodně štěstí a sociálnímu bydlení zdar. Chcete se s námi i ostatními podělit o vaše zkušenosti s podáváním žádostí o dotace? Napište nám prostřednictvím komentáře pod článkem.

1705 zobrazení celkem 1 zobrazení dnes

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *